Reglement

Hieronder is het wedstrijdreglement vermeld. Er is bewust gekozen voor een eenvoudig reglement dat zo min mogelijk afwijkt van het FIPS-M, maar op plaatsen is aangepast aan onze visserij. Zowel Sportvisserij Nederland als de organisatie van de NKC gaan er vanuit dat we samen vissen en dat sportiviteit gemeengoed is. Het reglement is dus meer bedoeld om de competitie in goede banen te leiden. Bewuste malversatie kan daarom onherroepelijk tot uitsluiting van het hele team leiden (zie regel 11 van de Algemene Voorwaarden)!


ALGEMENE VOORWAARDEN
I. Inschrijving
 
1.
 
Inschrijving voor deelname aan de competitie geschiedt schriftelijk of per mail bij de secretaris van de organisatie.
 
2.
 
De minimum leeftijd voor de deelnemers is 15 jaar, bereikt per 1 januari van het jaar waarin de competitie wordt gehouden. Ter beoordeling aan de organisatie kan hier in 2017 op basis van een gemotiveerd verzoek van worden afgeweken.
 
3.
 
Inschrijving van teams is mogelijk tot zondag 5 maart. Eventuele wijzigingen in de 7 aangemelde teamleden kunnen tot uiterlijk zondag 12 maart worden geaccepteerd. Het is niet mogelijk om tijdens de competitie de samenstelling van het team te wijzigen of aan te vullen. De leden van een team dienen tijdens de competitie lid te zijn van dezelfde, bij Sportvisserij Nederland aangesloten, vereniging, en in het bezit te zijn van een geldige (Zee)Vispas. De leden van het team dienen de Nederlandse nationaliteit bezitten, n van de teamleden mag van deze verplichting zijn uitgezonderd. (Let op: Teams dienen er wel rekening mee te houden dat wanneer een team zich plaatst voor het WK, deze persoon f niet mee kan doen f wel mee mag doen maar vervolgens niet meer voor zijn/haar eigen land mag uitkomen. Internationale afvaardiging is het exclusieve domein van Sportvisserij Nederland. Aanbevolen wordt om vr aanmelding met SVN contact te leggen.) Deelnemers die deel uitmaken van de organisatie of een formele verbintenis hebben met n van de partners/sponsors moeten vr 12 maart beschikken over goedkeuring voor hun deelname van Sportvisserij Nederland.
 
4.
 
Bij de inschrijving dient te worden vermeld:
- naam van het team;
- de 5 namen van de teamleden en wie hiervan als captain fungeert;
- de naam van maximaal 2 reserves;
- de GSM-nummers en e-mailadressen van alle teamleden en eventuele reserves, alsmede hun (Zee)Vispasnummer waaruit het lidmaatschap van dezelfde vereniging blijkt;
- eventueel de naam van de coach, met GSM-nummer en e-mailadres;
- de naam van een controleur bij n van de wedstrijden; (De organisatie maakt tijdig het controleursschema bekend)
- een digitale foto van het team.

- eventueel website-adres van het team;

Prijzen worden na afloop beschikbaar gesteld aan de aanwezige teamleden. Een eventuele geldprijs wordt geboekt op het door de captain aan te geven rekeningnummer. De organisatie aanvaardt gn verantwoordelijkheid voor de verdeling binnen het team.
 
5.
 
De inschrijving is pas definitief als uiterlijk 12 maart het volledige inschrijfgeld is voldaan. Hiervoor wordt gn factuur verstrekt, het team is zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. (IBAN: NL38 RABO 0155 7608 07 ten name van E.E. van Zanten)
 
6.
 
Onder geen enkele omstandigheid vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 
7.
 
Met de inschrijving verklaart het team n de individuele teamleden zich akkoord met de algemene voorwaarden en het reglement, alsmede met de beoogde organisatie van de competitie.
 
II. Wedstrijdleiding, (hoofd)controleurs en jury
 
8.
 
De controleurs meten en noteren de gevangen vis en geven aanwijzingen met betrekking tot het reglement aan de deelnemers. Zonodig geven zij aanwijzingen bij geschillen en overtredingen en maken hiervan aantekening op de wedstrijdkaart. De (hoofd)controleurs hebben gn bevoegdheid deelnemers uit te sluiten, behalve wanneer de veiligheid van mensen naar het oordeel van de (hoofd)controleur in het geding is.
De rol van de hoofdcontroleurs is het ondersteunen van de controleurs. In het bijzonder dragen zij zorg voor de plaats van de stekken in het vak als na het uitzetten blijkt dat er onvoorziene omstandigheden zijn die het vissen ter plaatse niet mogelijk maken. Daarbij verzorgen zij het begin- en eindsignaal in het betreffende vak n zorgen zij naar eigen inzicht voor zo uniform mogelijke omstandigheden, bijvoorbeeld als het gaat om waden/niet waden bij wisselende waterstanden.
 
9.
 
De controleurs zijn herkenbaar aan een oranje hesje. De hoofdcontroleur is herkenbaar aan een groen hesje. De deelnemer dient de gevangen vis in een emmer van voldoende grootte te bewaren, totdat de controleur de vis heeft gemeten. De deelnemer tekent na afloop de witte wedstrijdkaart af. (zie verder: reglement)
 
10.
 
Klachten en geschillen tijdens de wedstrijd dienen in eerste instantie te worden opgelost in onderling overleg tussen de deelnemer(s) en de (hoofd)controleur. Indien partijen niet tot overeenstemming komen, beslist de jury na afloop van de wedstrijd. Er dient dan wl op de witte wedstrijdkaart aantekening te zijn gemaakt van de klacht n de wedstrijdkaart moet zijn geparafeerd door de deelnemer n de controleur. Zie verder punt 11 van het wedstrijdreglement. Na afloop van een wedstrijd kunnen geen klachten van deelnemers in behandeling worden genomen, behoudens die welke betrekking hebben op de uitslag. Uitsluitend de captain van het team kan een klacht indienen. De organisatie publiceert de uitslag van de wedstrijd uiterlijk de volgende dag 20.00 uur op de website www.korpsvissen.nl en wordt aan de captains gemaild. Sportvisserij Nederland publiceert de uitslag eveneens op haar site. Protesten betreffende de uitslag dienen uiterlijk de woensdag hieropvolgend 20.00 uur per mail bij het secretariaat van de NKC te zijn ontvangen.
In alle gevallen wordt het besluit van de jury op een klacht of protest gemotiveerd en is openbaar. Het besluit is onherroepelijk. De uitslag is definitief n accordering van Sportvisserij Nederland, uiterlijk 7 dagen na de wedstrijd.

 
11.
 
Iedere poging tot bedrog of misleiding, ook als deze eerst achteraf mocht blijken, evenals elk onsportief of aanstootgevend verbaal of non-verbaal gedrag van de zijde van de deelnemer(s) tijdens de gehele wedstrijddag, kan tot diskwalificatie leiden. Indien de diskwalificatie het gevolg is van een poging tot bedrog of misleiding (kortom, als er eentje de boel bewust belazerd bijvoorbeeld: het meebrengen van vis of vissen met meer dan 3 haken) kan het gehele team direct uit de competitie worden genomen.
 
12.
 
De jury bestaat uit 3 personen. Dit is een afgevaardigde van de organisatie NKC, een afgevaardigde van Sportvisserij Nederland en een teamcaptain. De betreffende teamcaptain wordt voorafgaand aan de wedstrijd door loting bepaald. Er wordt een reserve jurylid uit de captains geloot, in geval dat het eerste jurylid of zijn team onderwerp van geschil zijn.
 
III. Loting
 
13.
 
Voorafgaand aan iedere wedstrijd wordt via de site kenbaar gemaakt wanneer de loting plaats vindt. Ieder team loot op de wedstrijddag zlf de steknummers. Voor teams die niet tijdig aanwezig zijn worden door de organisatie de steknummers getrokken. De teamcaptain meldt zich bij binnenkomst bij de loting en controleert de namen van de 5 deelnemers op de 5 wedstrijdkaarten. Vervolgens:
a. de teamcaptain trekt blind het kantnummer uit een zakje;
b. aan het kantnummer is vooraf de per wedstrijd verschillende vakindeling gekoppeld. Op alfabetische volgorde van achternaam (indien gelijk: voornaam) worden de teamleden volgens deze indeling geplaatst;
c. de originele witte wedstrijdkaarten blijven bij de organisatie, de teamcaptain ontvangt 5 copy-kaarten; De copy-kaart kan door de deelnemer gebruikt worden om zlf de vangsten op bij te houden;
d. de witte wedstrijdkaarten worden op volgorde in een map gedaan en aan de controleurs verstrekt.
Op een zichtbare plaats in de verzamellocatie worden per team de kantnummers vermeld.

 
IV. Overig
 
14.
 
De deelnemers dienen zich tijdens en rond de wedstrijden te houden aan alle door de organisatie of andere bevoegde autoriteiten gestelde regels.
 
15.
 
Onkosten van deelnemers en/of (hoofd)controleurs en/of juryleden worden door de organisatie niet vergoed.
 
16.
 
Mindervaliden mogen zich, indien hun handicap dat noodzakelijk maakt en mits vooraf gemeld bij de organisatie, nadat toestemming van de organisatie is verkregen, in beperkte mate laten assisteren door een derde.
 
17.
 
De organisatie, wedstrijdleiding (= dagorganisatie), Sportvisserij Nederland en/of de betrokken federaties/verenigingen en/of sponsors aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel, van welke aard ook, dan wel voor schade aan eigendommen van derden door diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze, van n ieder direct of indirect bij de wedstrijden betrokken. Voorgaande is ook van toepassing op het vervoer van en naar de stek. Deelnemers dienen zlf zorg te dragen voor EHBO.
 
WEDSTRIJDVOORSCHRIFTEN
1.
 
Korpsen bestaan uit vijf personen en 2 reserves. Een korps mag in wisselende samenstelling aan de competitie deelnemen, maar niet wisselen tijdens een wedstrijd. Uiterlijk vr de loting op de wedstrijddag, maar bij voorkeur 2 dagen voorafgaand aan de wedstrijd, dient de teamcaptain, indien van toepassing, wisselingen in het team ten opzichte van de 5 aangemelde personen te hebben doorgegeven aan het secretariaat. Het tijdens de competitie inzetten van andere dan de aangemelde 7 teamleden is niet mogelijk. Afwijking van de toegewezen steknummer is slechts mogelijk n instemming van de hoofdcontroleur.
 
2.
 
Van alle deelnemers wordt verwacht dat ze zelfstandig kunnen presteren, dus ook zelf beazen, inwerpen en ophalen.
 
3.
 
De wedstrijdduur bedraagt vier uur. De organisatie behoudt zich het recht voor de wedstrijd af te lasten wanneer de veiligheid in gevaar komt of wanneer de weersomstandigheden dusdanig zijn dat doorgaan van de wedstrijd onverantwoord is. Er vindt geen restitutie van de inleggelden plaats bij afgelasting. In geval van overlijden van een deelnemer of andere ernstige calamiteit tijdens de wedstrijd zal de wedstrijd gestaakt en niet hervat worden. Dit wordt aangegeven middels een geluidsignaal. De uitslag van de wedstrijd wordt bepaald aan de hand van de gevangen vis tot en met het geluidsignaal (de vis die in de laatste draai wordt gevangen telt nog mee). In geval van staken tijdens de wedstrijd om een andere reden, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, is de wedstrijd beindigd als tenminste 50% is vervist. De uitslag van de wedstrijd wordt bepaald aan de hand van de gevangen vis tot en met het geluidsignaal (de vis die in de laatste draai wordt gevangen telt nog mee). Is de wedstrijd nog niet halverwege, dan wordt uiterlijk binnen een uur na het stakingsignaal besloten of de wedstrijd wordt hervat. Wordt de wedstrijd hervat, zal een dubbelsignaal (2x geluidssignaal) de hervatting van de wedstrijd aanduiden. De wedstrijd wordt dan, als de omstandigheden dit toelaten, uitgevist met de resterende tijd (totale wedstrijdduur 4 uur). Een stakingsbesluit wordt genomen door de wedstrijdleiding in overleg met de jury. Indien een wedstrijd van de competitie geen doorgang kan vinden, wordt deze niet ingehaald.
 
4.
 
Het dagklassement wordt als volgt opgemaakt:
a. aan elk korpslid worden vangstpunten toegekend conform de ranking van een individueel klassement (zie ook 6.);
b. de punten van de 4 best geklasseerde korpsleden tellen mee voor de korpsscore;
c. de korpsen worden geklasseerd op basis van de korpsscore, bij ex aequo gaat het korps met de hoogste individuele dagklassering voor (indien gelijk 2e, etc.);

 
5.
 
De vangstpunten zijn gerelateerd aan de gesaldeerde lengten van de gevangen vis, alsmede punten voor gevangen ondermaatse vissen (zie punt 10 van het wedstrijdreglement). Indien mocht blijken, dat meer deelnemers in het vak een gelijk aantal punten hebben, dient voor de individuele klassering op de volgende wijze de rangvolgorde te worden vastgesteld:
1. Volgens het totaal aantal gevangen vissen;
2. Volgens het totaal aantal gevangen vissen van 10 cm of groter;
3. Volgens het grootste gevangen exemplaar.
Indien dit ook gelijk is, ontvangen de deelnemers in het vak dezelfde klassering en wordt doorgeteld (bijv. 2 x nr. 4, volgende nr. 6). Vervolgens wordt een individueel eindklassement opgesteld, waarbij de vijf vakwinnaars zich als de nrs. 1 t/m 5 klasseren (op volgorde van vangstpunten en bij een ex-aequo volgens bovengenoemde rangvolgorde), de vijf nrs. 2 per vak vormen de nrs. 6 t/m 10 enz., enz. Indien echter in enig vak vissers dezelfde klassering hebben, bv 2 nummers 4, wordt voor het totaalklassement de daaropvolgende klassering n punt overgeslagen. Bijvoorbeeld 17, 17, 19.

 
6.
 
Niet verschenen deelnemers ontvangen het maximum aantal klassementspunten van het aantal mogelijke deelnemers (aantal deelnemende teams x 5). Deelnemers die geen vangstpunten hebben behaald, krijgen de vangstpunten op basis van het gewogen gemiddelde aantal niet-vangers. (Voorbeeld: Van de 150 deelnemers vangen er 20 geen vis = 131 t/m 150. Dan krijgen deze deelnemers 131+ 132+ 133+ .+ 150/20 = 140 klassementspunten. Een niet verschenen team behaalt voor de betreffende wedstrijd het maximum aantal punten van het aantal aan de competitie deelnemende teams.
 
7.
 
De klassementspunten van de deelnemers van elk korps worden getotaliseerd. Het korps dat het laagste aantal klassementspunten heeft behaald, wordt winnaar van de desbetreffende wedstrijd. (zie ook 4 en 5.)
 
8.
 
Het eindklassement van de competitie wordt bepaald door de dagresultaten van alle geviste wedstrijden van het korps bij elkaar op te tellen. In geval van een gelijk aantal wedstrijdpunten gaat het team met het beste dagresultaat (van het team) voor (indien gelijk: gevolgd door het eennabeste, etc.). Is dit ook gelijk dan telt het totaal aantal vangstpunten van de 4 "tellers" per wedstrijd over de gehele competitie.
 
WEDSTRIJDREGLEMENT
1.
 
Elke deelnemer ontvangt op een door de organisatie te bepalen verzamellocatie zijn/haar plaatsnummer. De deelnemer mag alleen van deze plaats afwijken als de hoofdcontroleur hier op basis van de omstandigheden toestemming voor geeft. Zie ook Algemene Voorwaarden=>Loting
 
2.
 
Voor het startsein mag niet worden gevist. Bij het eerste signaal begint de wedstrijd, het tweede signaal geeft het einde aan, waarna onmiddellijk moet worden ingehaald.
 
3.
 
Er wordt gevist in vijf vakken, de korpsleden worden verdeeld over deze vijf vakken. De afstand tussen twee plaatsnummers in een vak bedraagt minimaal 15 meter, gestreefd wordt naar 20 meter.
 
4.
 
Er mag ten behoeve van het inwerpen tot kniehoogte in het water worden gelopen; het indraaien n vissen gebeurt vanaf de waterlijn. Vissen vanaf een drooggevallen bank is uitsluitend toegestaan indien tenminste aan n zijde de bank niet is onderbroken door water (dus aansluit aan het strand). De hoofdcontroleur kan toestemming geven hiervan af te wijken.
 
5.
 
De deelnemers zijn vrij in de keuze van het loodgewicht, type en soort, mits het niet - na te zijn ingeworpen - afdrijft en daardoor andere deelnemers hindert. Het ter beschikking hebben van reservehengels met gemonteerde molen met de lijn door de ogen is toegestaan, mits niet voorzien van onderlijnen en met de top gericht richting het land.
 
6.
 
De deelnemer dient recht naar voren in te werpen. De zogenaamde pendule-worp is niet toegestaan.
 
7.
 
Bij aanvang van de wedstrijd mag de deelnemer geen vis in bezit hebben Iedere deelnemer dient te beschikken over een emmer van minimaal 10 liter, half gevuld met zeewater, om zijn vangst kortstondig (tot de komst van de controleur) in te bewaren. De deelnemer dient te vissen met n hengel (max. 5 meter) met opwindmechanisme (molen of reel), voorzien van ten hoogste drie haken. De haakbocht dient minimaal 7 milimeter te zijn). Alle aassoorten zijn toegestaan, behalve zachte krab. Het voorhanden hebben en het gebruik van reuk- en smaakstoffen in of aan het aas is verboden. Het gebruik van lokvoer en/of het gebruik van een voerkorf is niet toegestaan. Het samenstellen van de onderlijn en de gebruikte materialen is vrij. Het is mogelijk om op de haaklijn attractieve materialen te gebruiken zoals blanke lepels, gekleurde drijvende en niet-drijvende kralen (max. grootte 15 mm), gekleurde veren, fluorescerende voorwerpen, etc. Het gebruik van kunstaas is niet toegestaan. Een maximum van slechts 3 drijvende kralen, met een maximale diameter van 15 mm, is toegestaan. Geen andere drijvers, of drijvende materialen zijn toegestaan op de onderlijn, of op de haaklijn of op de hoofdlijn. De drijvende kralen zijn slechts toegestaan op de haaklijn (de haaklijn is het deel van de onderlijn met de haken). Het gebruik van een schuivende haak op de hoofdlijn is verboden. Beaasde onderlijnen, mits niet aan de hengel gemonteerd, zijn toegestaan. Deelnemers mogen tijdens de wedstrijd geen hulp van anderen aanvaarden.
 
8.
 
Vis dient na vangst direct ter meting aan de controleur te worden aangeboden. De controleur zet de vis na meting in het water terug. Het streven is CATCH AND RELEASE. Dode vis wordt NIET teruggezet. Deze wordt door de controleur ingenomen.
 
9.
 
De deelnemer dient gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en aldus de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. Gevangen vis dient eerst in de emmer met water te worden gedaan, alvorens opnieuw mag worden ingegooid. Beschadigde vis, wordt niet gewaardeerd. Op het aanbieden van beschadigde vis kan de jury besluiten tot diskwalificatie van de deelnemer over te gaan. Beschermde vissoorten en/of vissoorten waarvoor een gesloten tijd geldt (o.a. Zalm, Zeeforel, Paling), dan wel ondermaatse vissen dienen onmiddellijk te worden gemeten en teruggezet. Mocht gn controleur in de nabijheid zijn, dan kan grote en beschermde vis zlf worden gemeten en worden teruggezet mits twee buren hiervan getuige zijn. Zodra de controleurs ter plaatse zijn wordt de lengte alsnog op de wedstrijdkaart genoteerd.
 
10.
 
Er wordt gevist op alle maten, waarbij elke aangevangen en genoteerde centimeter gewaardeerd wordt met n punt, met uitzondering van vissen beneden de 10 cm, waaraan ongeacht de soort 1 punt per vis wordt toegekend. Er wordt naar boven afgerond (14,3 cm = 15 pt) met uitzondering van vis onder de 10 cm (9,9 cm = 1 pt). Een vis van 10 cm wordt naar boven afgerond, 10 cm komt niet voor op de kaart. Indien dit wel het geval is wordt deze gewaardeerd met n punt. Bij vangst van een vis met haken van verschillende deelnemers, ontvangt alleen de deelnemer, van wie de haak in de bek van de vis zit, de wedstrijdpunten. Heeft een gevangen vis haken van meer deelnemers in de bek, dan wordt de vis niet gewaardeerd. Als bij het indraaien meerdere onderlijnen verward zijn, mag eventueel aangevangen vis pas worden onthaakt indien overeenstemming is aan wiens onderlijn de vis is gehaakt. Indien gn overeenstemming is, beslist de (hoofd)controleur. Vis, aangevangen aan onderlijnen die bij het indraaien niet aan een hoofdlijn waren bevestigd (bv afgegooide lijn), telt niet mee.
 
11.
 
Klachten en geschillen tijdens de wedstrijden dienen in eerste instantie in onderling overleg te worden opgelost tussen de deelnemer(s) en (hoofd)controleur. Wanneer geen overeenstemming wordt bereikt tussen partijen beslist de jury na afloop van de wedstrijd. De (hoofd)controleur doet melding van het geschil aan de wedstrijdleiding, n de (hoofd)controleur f deelnemer maakt daarvan aantekening op de originele witte wedstrijdkaart van de betrokken deelnemer(s). Deze wedstrijdkaart moet wl zijn geparafeerd door de deelnemer(s) indien deze zelf melding doet. Indien er sprake is van overtreding van het reglement maakt de (hoofd)controleur hiervan eveneens melding op de wedstrijdkaart en bij de jury. De "overtreder" kan de wedstrijd vervolgen, diskwalificatie is uitsluitend voorbehouden aan de jury bij het vaststellen van de uitslag. Eventuele protesten worden behandeld volgens regel 10 van de Algemene Voorwaarden.
 
12.
 
De gevangen vis wordt gemeten en de lengte per vis wordt door de controleur op de wedstrijdkaart vermeld. De copy-kaart kan door de deelnemer worden gebruikt voor de eigen "administratie". In ieder vakje wordt 1 vis geschreven. Na afloop van de wedstrijd dient iedere deelnemer de originele witte kaart af te tekenen. De vakjes waarin gn vis is geschreven worden doorgehaald door de controleur. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor aftekening de originele witte wedstrijdkaart. Aan niet afgetekende kaarten kan een deelnemer gn rechten ontlenen.

 
13.
 
Deelnemers dienen de aanwijzingen van de wedstrijdleiding en (hoofd)controleurs onmiddellijk op te volgen; overtreding kan tot diskwalificatie leiden. Iedere poging tot bedrog of misleiding, ook als deze eerst achteraf mocht blijken, evenals elk onsportief of aanstootgevend verbaal of non-verbaal gedrag van de zijde van de deelnemer(s) tijdens de gehele wedstrijddag, kan tot diskwalificatie door de jury leiden.
 
14.
 
Iedere deelnemer, organisatielid, jury en (hoofd)controleur wordt geacht de wedstrijdvoorschriften en het reglement te kennen en stipt na te leven. Deelnemen betekent instemmen met de voorschriften, het reglement en de algemene voorwaarden.
 
15.
 
Indien na vaststelling door de (hoofd)controleur een overtreding van artikelen 1, 2, 4 of 7 wordt vastgesteld, wordt hiervan aantekening gemaakt op de wedstrijdkaart. De betreffende visser wordt aan de jury voorgedragen voor diskwalificatie.
 
16.
 
In alle gevallen waarin de wedstrijdvoorschriften en het reglement niet voorzien, beslist de organisatie in overleg met de jury. Besluiten van de jury zijn bindend.